Privacy verklaring Zijferz.

Inleiding.
Zijferz verwerkt je persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

Opbouw privacyverklaring
Zijferz is als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. In de onderstaande paragrafen beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doelen wij dit doen. Ook lichten wij toe voor welke diensten wij de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag wij dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoons­gegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaar­termijnen. Als laatste is een onderdeel toegevoegd over welke rechten je hebt en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Zijferz.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Voorbeelden hiervan zijn je naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer.

Bent je verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
Ja, in de meeste gevallen wel. Want in veel gevallen is het nodig om je persoonsgegevens te gebruiken om je het onderwijs te kunnen bieden die je bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van je gegevens noodzakelijk voor de over­eenkomst. Voor sommige extra diensten zoals een eventuele nieuwsbrief vragen wij dan eerst je toestemming voordat wij (meer) persoonsgegevens van je verzamelen of voordat wij gegevens die wij al hebben voor andere doeleinden gebruiken dan uitvoering geven aan het onderwijs. Voor het versturen van een nieuwsbrief vragen wij je toestemming. Voor het versturen van een nieuwsbrief mogen wij je persoonsgegevens, die wij hebben gekregen bij het inschrijven van een opleiding en/of cursus niet gebruiken. Dit komt omdat je de persoonsgegevens hebt afgegeven voor een ander doel dan het versturen van een nieuwsbrief.

Gegevens verzameld bij anderen?
Zijferz verzamelt geen gegevens bij anderen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?
Zijferz is de juridische verwerkings­verantwoordelijke voor de verwerking van persoons­gegevens.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor ons onderwijs?
Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van jou: (Categorie 1) Naam en contactgegevens: Dit zijn je voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en website. (Categorie 2) Betaalgegevens: Adres-/mailgegevens voor de facturering.

 Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken de genoemde persoons- en bedrijfs­gegevens voor verschillende doelen.

  1. Inschrijving van een opleiding c.q. cursus
  2. Verzenden van een eventuele nieuwsbrief
  3. Beperkte vermelding op de website, na goedkeuring van jou, in verband met reviews, zodat andere bezoekers van de website je bevindingen kunnen lezen.

Op basis van welke grondslagen gebruiken wij je gegevens?
Toestemming Zijferz voor inschrijving opleiding c.q. cursus, voor het versturen van een eventuele nieuwsbrief en het gebruik van jouw gegevens op de website, als grondslag toestemming die is afgegeven bij het aangaan van een opleiding of cursus.

Delen wij de gegevens met andere partijen?
Zijferz deelt geen persoons­gegevens met andere organisaties, zonder uitdrukkelijke toestemming van jou.

Worden je gegevens buiten de EU gebracht?

Zijferz verwerkt persoons­gegevens alleen binnen de EU. Aangezien de privacyverklaring van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Omdat de beveiliging van persoons­gegevens erg belangrijk is, heeft Zijferz een strikt beleid als het hier om gaat. Zoals hierboven is duidelijk gemaakt verwerken wij alleen persoons­gegevens binnen de EU. Bovendien hanteren wij verschil­lende technische en organi­satorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoons­gegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Een voorbeeld van een dergelijke maat­regel is het bewust maken en houden van onze medewerkers op het gebied van privacy.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
(Categorie 1) Naam en contactgegevens: Deze gegevens bewaren wij zolang je bij ons wenst ingeschreven te staan. Sowieso twee jaar nadat je de laatste opleiding en/of cursus bij ons heeft gevolgd. (Categorie 2) Betaalgegevens: Deze gegevens bewaren wij zolang je bij ons wenst ingeschreven te staan en daarna nog 7 jaar. Dat is de wettelijk verplichte bewaartermijn.

Welke rechten heb je op basis van de verwerking van persoonsgegevens?
Zijferz vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Je hebt bij ons inzage in de volgende rechten:

  • Het recht van inzage; je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken
  • Het recht van correctie; indien de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen
  • Het recht van verwijdering; indien wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst
  • Het recht van beperking; gedurende de periode dat wij bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
  • Het recht van dataportabiliteit; op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van jou hebben, overdragen naar jou of een andere organisatie naar jouw keuze. Je kan alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
  • Het recht van bezwaar; indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar. 

Wil je extra informatie of gebruik maken van een van bovenstaande rechten? Neem dan contact met ons op via info@zijferz.nl

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens.

Zijferz vindt het belangrijk om tevreden cursisten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons­gegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe neemt u contact met ons op?
Mocht je nog vragen, een klacht of opmerking hebben, dan kan je contact opnemen via info@zijferz.nl.