Algemene Voorwaarden Zijferz.

1- Definities
Contactonderwijs: Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent/trainer en
student/cursist.
Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld onder punt 4.
Jij: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die
contactonderwijs van Zijferz afneemt. 


 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Zijferz en u
met betrekking tot contactonderwijs.


3 – Aanbod
Zijferz brengt het onderwijsaanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit. Het aanbod bevat een
volledige en nauwkeurige omschrijving van het onderwijs en lesmateriaal. Het aanbod geeft
tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is. Deze algemene voorwaarden worden
voorafgaand aan de overeenkomst aan jou bekend gemaakt en maken deel uit van de
algemene informatievoorziening van Zijferz. Zijferz mag aan het uitbrengen van een aanbod
en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat je persoonsgegevens
verstrekt.


4 - Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door jou. Na de
totstandkoming van de overeenkomst ontvang je hiervan schriftelijk of langs elektronische
weg een bevestiging. Zijferz behoudt zich het recht voor om een opleiding of een module te
annuleren als het aantal aanmeldingen voor een opleiding of module minder is dan vier
deelnemers.


5 - Annulering en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
Je kan voor de overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. 
Annuleren.
Na het accepteren van ons studie-aanbod heb je een bedenktermijn. Je hebt veertien dagen de
tijd om, zonder opgave van redenen, de overeenkomst kosteloos te annuleren.
Annuleren tot 1 maand voor aanvang 10% van de overeengekomen prijs verminderd met het
nog niet ontvangen studiemateriaal.
Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang 30% van de overeengekomen prijs onder
aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek
van nog niet ontvangen studiemateriaal.
Tussentijds beëindigen.
Bij tussentijdse beëindiging 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet
ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of je
aanwezig was bij de bijeenkomst(en). Het genoemde percentage betreft de maximaal te
betalen vergoeding. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt
vastgesteld: de kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is gevolgd
inclusief de lopende maand.
Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt
schriftelijk dan wel elektronisch.
Restitutie van ontvangen gelden door Zijferz, ontstaan door annulering van de cursist na de
bedenktermijn van veertien of tussentijdse beeindiging van de overeenkomst, vindt
plaats binnen tien werkdagen.
Restitutie van ontvangen gelden door Zijferz, ontstaan door annulering van de overeenkomst
door Zijferz, zie artikel 4, vindt plaats binnen vijf werkdagen.


6 – Auteursrechten
Op alle door Zijferz verstrekte zaken, zoals boeken, PowerPoints e.d. rusten auteursrechten
van Zijferz of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder voorafgaande
toestemming van Zijferz worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze
ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de
looptijd van de opleiding als nadien. 


7 - Niet-nakoming van de overeenkomst
Indien je jouw verplichtingen niet nakomt dan is Zijferz bevoegd zijn verplichtingen op te
schorten. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de
wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar
geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.


8 - Betaling
Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Zijferz
aangegeven bankrekening. Contant betalen is in overleg mogelijk. Betaling van het
contactonderwijs dient plaats te vinden vóór de start van de opleiding. Zijferz mag van jou
verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van het
contactonderwijs is voldaan.


9 - Niet-tijdige betaling
Je bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Indien je niet tijdig aan je
betalingsverplichting voldoet, stuurt Zijferz je een herinnering. Je krijgt dan nog 14 dagen de
tijd om te betalen.  Als je na het verstrijken van de 14 dagen niet hebt betaald, is Zijferz

gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente en eventuele incassokosten
in rekening te brengen.


10 - Aansprakelijkheid van Zijferz
Voor zover Zijferz toerekenbaar tekortschiet en jij daardoor schade lijdt, is de
aansprakelijkheid van Zijferz voor schade beperkt tot vergoeding van directe schade.


11 - Vertrouwelijkheid
De door de deelnemer verstrekte informatie wordt door Zijferz, diens personeel en/of voor
Zijferz werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Zijferz conformeert zich daarbij aan de
geldende privacywetgeving.


12 - Vragen en klachten
Gedurende de behandeling van een klacht wordt het in rekening brengen van rente en
incassokosten opgeschort. Zijferz heeft een klachtenprocedure opgesteld.