Algemene Voorwaarden Zijferz.

1- Definities

Contactonderwijs: Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent/trainer en student/cursist.

Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld onder punt 4.

Jij: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die contactonderwijs van Zijferz afneemt. 

 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Zijferz en u met betrekking tot contactonderwijs.

3 – Aanbod

Zijferz brengt het onderwijsaanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het onderwijs en lesmateriaal. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst aan jou bekend gemaakt en maken deel uit van de algemene informatievoorziening van Zijferz. Zijferz mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat je persoonsgegevens verstrekt.

4 - Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door jou. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvang je hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging. Zijferz behoudt zich het recht voor om een opleiding of een module te annuleren als het aantal aanmeldingen voor een opleiding of module minder is dan vier deelnemers.

5 - Annulering en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

Je kan voor de overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen.   

Annuleren.

Annuleren tot 1 maand voor aanvang 10% van de overeengekomen prijs verminderd met het nog niet ontvangen studiemateriaal.

Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang 30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

Tussentijds beëindigen.

Bij tussentijdse beëindiging 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of je aanwezig was bij de bijeenkomst(en). Het genoemde percentage betreft de maximaal te betalen vergoeding. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld: de kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.

Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch.

6 – Auteursrechten

Op alle door Zijferz verstrekte zaken, zoals boeken, PowerPoints e.d. rusten auteursrechten van Zijferz of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Zijferz worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. 

7 - Niet-nakoming van de overeenkomst

Indien je jouw verplichtingen niet nakomt dan is Zijferz bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

9 - Betaling

Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Zijferz aangegeven bankrekening. Contant betalen is in overleg mogelijk. Betaling van het contactonderwijs dient plaats te vinden vóór de start van de opleiding. Zijferz mag van jou verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van het contactonderwijs is voldaan.

10 - Niet-tijdige betaling

Je bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Indien je niet tijdig aan je betalingsverplichting voldoet, stuurt Zijferz je een herinnering. Je krijgt dan nog 14 dagen de tijd om te betalen.  Als je na het verstrijken van de 14 dagen niet hebt betaald, is Zijferz gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

 11 - Aansprakelijkheid van Zijferz

Voor zover Zijferz toerekenbaar tekortschiet en jij daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Zijferz voor schade beperkt tot vergoeding van directe schade.

12 - Vertrouwelijkheid

Zijferz houdt zich aan zich aan de geldende privacywetgeving.

13 - Vragen en klachten

Gedurende de behandeling van een klacht wordt het in rekening brengen van rente en incassokosten opgeschort. Zijferz heeft een klachtenprocedure opgesteld.