Klachtenprocedure Zijferz.

1 Definities

Zijferz is een merknaam van Funderstanding, gevestigd te Dongjum aan de Jorrit Bierma strjitte 4;

Klager: een deelnemer van contactonderwijs of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;

Klacht: klacht over de organisatie , inhoud of de wijze waarop het contactonderwijs wordt verzorgd door Zijferz.

Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Associatie voor Examinering (www.associatie.nl)

2 Indienen van een klacht

Elke klacht zal vertrouwelijk door Zijferz worden behandeld.

De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Zijferz. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

3 Behandeling van de klacht

De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen vijf werkdagen. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

4 Uitspraak

Binnen vier weken na het horen van de klacht neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager medegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

Mocht de klager het niet eens zijn met de genomen beslissing door de directie dan kan de klager in beroep gaan bij een onafhankelijke derde. Zijferz heeft hiertoe aangewezen dhr. Mr. Drs. P.J.J. Vonk senior raadsheer aan het Hof van Den Haag.

Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend voor Zijferz en consequenties worden door Zijferz binnen 2 weken na de uitspraak van de onafhankelijke derde afgehandeld.

De klachten en de wijze van afhandeling zullen door Zijferz worden geregistreerd en voor de duur van de vastgestelde termijn van 2 jaar na beeindiging van de door de deelnemer gevolgde cursus/opleiding worden bewaard.